ЖУРІ КОНКУРСУ-2019 | JURY OF THE COMPETITION-2019

ЗУБИЦЬКИЙ Володимир Данилович (Італія-Україна)
почесний голова журі
заслужений діяч мистецтв України, баяніст-виконавець, диригент, педагог, композитор, організатор Міжнародного конкурсу акордеоністів і баяністів імені Володимира Бесфамільнова та Міжнародного музично-інструментального конкурсу «Prize of Lanciano» (Італія)

ZUBYTSKYI Volodymyr Danylovych (Italy — Ukraine)
Ukrainian Honored Artist, accordion performer, conductor, teacher, composer, the Director of the Volodymyr Besfamilnov International Аccordionist Сompetition and International Competition «Prize of Lanciano» (Italy)
_________________________________________________________________________

ДОЦЕНКО Володимир Ігорович (Харків, Україна)
заслужений артист України, професор кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені  І.П. Котляревського, член президії Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки

DOTSENKO Volodymyr Ihorovych (Kharkiv, Ukraine)
Ukrainian Honored Artist, Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, a presidium member of the Association of Guitar Players of the National All-Ukrainian Musical Association
_________________________________________________________________________________

НАЙКЕЛІЕНЕ Ліна (Литва, Вільнюс)
професор, завідувач кафедри народних інструментів Литовської академії музики

NAIKELIENE Lina (Lithuania, Vilnius)
Professor, the Head of the Department of Folk Instruments of the Lithuanian Academy of Music


_________________________________________________________________________________

БІЛОУСОВА Світлана Вікторівна (Україна, Київ)
доцент кафедри народних iнструментiв Нацiональної музичної академiї України iм. П. I. Чайковського, солiстка камерного оркестру «Лiк домер», член Нацiональної всеукраїнської музичної спiлки

BILOUSOVA Svitlana Viktorivna (Ukraine, Kyiv)
Associate Professor of the Department of Folk Instruments of the Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, soloist of the chamber orchestra «Lik Domer», Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
_________________________________________________________________________________

МАНДЗЮК Любов Сергіївна (Україна, Харків)
кандидат мистецтвознавства,  доцент кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені  І.П. Котляревського, голова Харківського обласного відділення Національної спілки кобзарів України, член Національної всеукраїнської музичної спілки 

MANDZIUK Liubov Serhiivna (Ukraine, Kharkiv)
Ph.D. in Art History, Associate Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, the Head of the Kharkiv Regional Department of the National Association of Kobza Players in Ukraine, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
_________________________________________________________________________________

МУРЗА Олександр Анатолійович (Україна, Одеса)
заслужений артист України, доцент кафедри народних інструментів, декан оркестрового факультету Одеської національної музичної академії музики імені А.В. Нежданової

MURZA Oleksandr Anatoliiovych (Ukraine, Odesa)
Ukrainian Honored Artist, Associate Professor of the Department of Folk Instruments, Dean of the orchestral faculty in A.V. Nezhdanova Odessa National Musical Academy
_________________________________________________________________________________

ДАНИЛЮК Яна Владиславівна (Україна, Харків)
старший викладач кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені  І.П. Котляревського, член Національної всеукраїнської музичної спілки

DANYLIUK Yana Vladyslavivna (Ukraine, Kharkiv)
Associate Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
_________________________________________________________________________________

ЛУЦЕ Валерій Павлович (Молдова, Кишинів)
директор Республіканського музичного ліцею імені Чипріана Порумбеску, директор Міжнародного конкурсу молодих виконавців імені Євгенія Кока, член Всесвітньої асоціації цимбалістів 

LUTSE Valerii Pavlovych (Moldova, Kishinev)
the Director of the Chyprian Porumbesku Republican Musical Lyceum, the Director of the International Contest of Young Performers named after Yevhenii Kok, Fellow of the World Cembalists Association
_________________________________________________________________________

КІКАС Вікторія Петрівна (Україна, Дніпро)
керівник та диригент оркестру народних інструментів Дніпропетровської академії музики імені М. Глінки, член Національної всеукраїнської музичної спілки 

KIKAS Viktoriia Petrivna (Ukraine, Dnipro)
The Director and the Conductor of the Orchestra of Folk Instruments of M. Hlinka Dnipropetrovsk Academy of Music, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
_________________________________________________________________________________

СТАШЕВСЬКИЙ Андрій Якович (Україна, Харків)
заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства,  професор, завідувач кафедри народних інструментів Харківської державної академії культури

STASHEVSKYI Andrii Yakovych (Ukraine, Kharkiv)
Ukrainian Honored Artist, Dr. hab. in Art History, Professor,
the Head of the Department of Folk Instruments of the Kharkiv State Academy of Culture 
_________________________________________________________________________________

ТИЩИК Олег Борисович (Україна, Полтава)
директор Полтавської обласної філармонії, диригент оркестру народних інструментів філармонії

TYSHCHYK Oleh Borysovych (Ukraine, Poltava)
The Director of the Poltava regional Philharmonic society, the Conductor of the Orchestra of Folk Instruments of Philharmonic

_________________________________________________________________________________

СЛЮСАРЕНКО Тетяна Олександрівна (Україна, Харків)
народна артистка України, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культурології Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, солістка тріо бандуристок «Купава» 

SLIUSARENKO Tetiana Oleksandrivna (Ukraine, Kharkiv)
Ukrainian Honored Artist, Ph.D. in Art History, Associate Professor of the Department of Cultural Studies of Yaroslav Mudryi National Law Academy of Ukraine, the soloist of a bandura players trio “Kupava”
_________________________________________________________________________________

СУЩЕНЯ Тетяна Михайлівна (Білорусь, Мінськ)
викладач Мінського державного музичного коледжу імені М. Глінки, член Білоруської спілки музичних діячів

SUSHCHENIA Tetiana Mykhailivna (Belarus, Minsk)
teacher of the Minsk State Musical College named after M. Glinka, Fellow of the Belorussian Association of Musicians
_________________________________________________________________________________

КОСТЕНКО Олена Опанасівна (Україна, Харків)
заслужений діяч мистецтв України, викладач-методист Харківського музичного училища імені Б.М. Лятошинського, доцент кафедри народних інструментів Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського 

KOSTENKO Olena Opanasivna (Ukraine, Kharkiv)
Ukrainian Honored Artist, a teacher-methodologist in B. M. Liatoshynskyi Kharkiv Musical College, Associate Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts
_________________________________________________________________________________

ТУЩЕНКО Михайло Михайлович (Україна, Київ)
старший викладач Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, художній керівник Київського гітарного оркестру «Пектораль»


TUSHCHENKO Mykhailo Mykhailovych (Ukraine, Kyiv)
Associate Professor of the Institute of Arts in Borys Grinchenko Kyiv University, artistic director of the Kyiv guitar orchestra «Pectoral»
________________________________________________________________________

СТРІЛЕЦЬ Андрій Миколайович (Україна, Харків)
старший викладач кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, головний диригент «Великого академічного Слобожанського ансамблю пісні і танцю», член Національної всеукраїнської музичної спілки

STRILETS’ Andrii Mykolaiovych
Assistant Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, the chief conductor of the «Great Academic Slobozhansky Ensemble of Song and Dance», Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association

_________________________________________________________________________

ЖУРАВЧАК Олесь Петрович (Україна, Київ)
старший викладач Київського національного університету культури і мистецтв, директор Міжнародного еко-культурного фестивалю «Трипільське коло», автор ідеї та режисер фентезі-шоу «Володарі Стихій»

ZHURAVCHAK Oles Petrovych (Ukraine, Kyiv)
Associate Professor of the Kyiv National University of Culture of Arts,
the Director of the International Eco-Cultural Festival «Tripilsky Circle»
_________________________________________________________________________

ОВЧАРОВА Світлана Валентинівна (Україна, Дніпро)
заслужений працівник культури України, професор кафедри народних інструментів Дніпропетровської академії музики імені М. Глінки, член Національної спілки кобзарів України, член Національної всеукраїнської музичної спілки

OVCHAROVA Svitlana Valentynivna (Ukraine, Dnipro)
Honored Cultural Worker, professor of the Department of Folk Instruments in M. Hlinka Dnipropetrovsk Academy of Music, Fellow of the National Association of Kobza Players in Ukraine, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
_________________________________________________________________________

ТРЯНОВ Максим Анатолійович  (Україна, Харків)
викладач кафедри народних інструментів Харківської державної академії культури,  співзасновник та незмінний учасник Харківського Гітарного Квартету

TRIANOV Maksym Anatoliiovych (Ukraine, Kharkiv)
A teacher of the Department of Folk Instruments in Kharkiv State Academy of Culture (KhSAC), co-founder and permanent participant of the Kharkiv Guitar Quartet
_________________________________________________________________________

Поділитися 

Ми у соціальних мережах