Журі VI Міжнародного конкурсу “Арт-Домінанта”

Шановні друзі, представляємо журі VI Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах “Арт-Домінанта-2018”:

Голова журі
| Chairman of the Jury

МІЩЕНКО Олександр Володимирович (Україна, Харків)
заслужений артист України, професор кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського

MISHCHENKO Oleksandr Volodymyrovych (Ukraine, Kharkiv)
Ukrainian Honored Artist, a professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine at I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts
_______________________________________
Співголова журі | Co-Chairman of the Jury
ЛУЦЕ Валерій Павлович (Молдова, Кишинів)
директор Республіканського музичного ліцею імені Чипріана Порумбеску, директор Міжнародного конкурсу молодих виконавців імені Євгенія Кока, член Всесвітньої асоціації цимбалістів

LUTSE Valerii Pavlovych (Moldova, Kishinev)
the Director of the Chyprian Porumbesku Republican Musical Lyceum, the Director of the International Contest of Young Performers named after Yevhenii Kok, Fellow of the World Cembalists Association
_______________________________________
МУРЗА Олександр Анатолійович (Україна, Одеса)
заслужений артист України, декан оркестрового факультету Одеської національної музичної академії музики імені А.В. Нежданової

MURZA Oleksandr Anatoliiovych (Ukraine, Odesa)
Ukrainian Honored Artist, Dean of the orchestral faculty at A.V. Nezhdanova Odessa National Musical Academy
_______________________________________
МАНДЗЮК Любов Сергіївна (Україна, Харків)
кандидат мистецтвознавства,  доцент кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені  І.П. Котляревського, голова Харківського обласного відділення Національної спілки кобзарів України, член Національної всеукраїнської музичної спілки

MANDZIUK Liubov Serhiivna (Ukraine, Kharkiv)
Ph.D. in Art History, Associate Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine at I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, the Head of the Kharkiv Regional Department of the National Association of Kobza Players in Ukraine, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
_______________________________________
КОСТЕНКО Олена Опанасівна (Україна, Харків)
заслужений діяч мистецтв України, викладач-методист Харківського музичного училища імені Б.М. Лятошинського, доцент кафедри народних інструментів Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського

KOSTENKO Olena Opanasivna (Ukraine, Kharkiv)
Ukrainian Honored Artist, a teacher-methodologist at B. M. Liatoshynskyi Kharkiv Musical College, Associate Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts
_____________________________________
ХОРОШАВІНА Олена Анатоліївна (Україна, Одеса)
доцент кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, лауреат міжнародних конкурсів, член президії Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки

KHOROSHAVINA Olena Anatoliivna (Ukraine, Odesa)
Associate Professor of the Department of Folk Instruments of A.V. Nezhdanova Odessa National Musical Academy, a laureate of international contests, a presidium member of the Association of Guitar Players of the National All-Ukrainian Musical Association
_____________________________________
ДАНИЛЮК Яна Владиславівна (Україна, Харків)
старший викладач кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені  І.П. Котляревського, лауреат міжнародних конкурсів, член Національної всеукраїнської музичної спілки

DANYLYUK Yana Vladyslavivna (Ukraine, Kharkiv)
Assistant Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine at I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, a laureate of international contests, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
_____________________________________
СТАШЕВСЬКИЙ Андрій Якович (Україна, Полтава)
заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства,  професор, завідувач кафедри музичного мистецтва  Інституту культури і мистецтв Луганського національного університету імені Т. Шевченка, голова Луганської обласної організації Національної всеукраїнської музичної спілки

STASHEVSKYI Andrii Yakovych (Ukraine, Poltava)
Ukrainian Honored Artist, Dr. hab. in Art History, Professor, the Head of the Department of Musical Education of the Institute of Arts of Luhansk T. Shevchenko National University, the Head of Luhansk Regional Foundation of the National All-Ukrainian Musical Association
_______________________________________

ТКАЧЕНКО Вікторія Миколаївна (Україна, Харків)
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені  І.П. Котляревського, лауреат міжнародних конкурсів, член президії Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки

TKACHENKO Viktoriia Mykolaivna (Ukraine, Kharkiv)
Ph.D. in Art History, Associate Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine at I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, a laureate of international contests, a presidium member of the Association of Guitar Players of the National All-Ukrainian Musical Association
_______________________________________
ОВЧАРОВА Світлана Валентинівна (Україна, Дніпро)
заслужений працівник культури України, професор кафедри народних інструментів Дніпропетровської академії музики імені М. Глінки, член Національної спілки кобзарів України, член Національної всеукраїнської музичної спілки

OVCHAROVA Svitlana Valentynivna (Ukraine, Dnipro)
Honored Cultural Worker, professor of the Department of Folk Instruments in M. Hlinka Dnipropetrovsk Academy of Music, Fellow of the National Association of Kobza Players in Ukraine, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
_______________________________________
ТИЩИК Світлана Іванівна (Україна, Полтава)
викладач вищої категорії відділу народних інструментів Полтавського музичного училища імені М.В. Лисенка, артистка Полтавської обласної філармонії

TYSHCHYK Svitlana Ivanivna (Ukraine, Poltava)
A master-level teacher of the Department of Folk Instruments of M.V. Lysenko Poltava Musical College, an artist of Poltava Regional Philharmonic
_______________________________________
СУЩЕНЯ Тетяна Михайлівна (Білорусь, Мінськ)
викладач Мінського державного музичного коледжу імені М. Глінки, лауреат міжнародних конкурсів, член Білоруської спілки музичних діячів

SUSHCHENIA Tetiana Mykhailivna (Belarus, Minsk)
A teacher of the Minsk State Musical College named after M. Glinka, a laureate of international contests, Fellow of the Belorussian Association of Musicians
_______________________________________
СТРІЛЕЦЬ Андрій Миколайович (Україна, Харків)
старший викладач кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, лауреат міжнародних конкурсів, головний диригент «Великого академічного Слобожанського ансамблю пісні і танцю», член Національної всеукраїнської музичної спілки

STRILETS Andrii Mykolaiovych (Ukraine, Kharkiv)
Assistant Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine at I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, a laureate of international contests, the chief conductor of the “Great Academic Slobozhansky Ensemble of Song and Dance”, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
_______________________________________
ШЕВЧУК Ірина Олександрівна (Україна, Харків)
викладач-методист Харківського музичного училища імені Б.М. Лятошинського, член Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки

SHEVCHUK Iryna Oleksandrivna (Ukraine, Kharkiv)
A teacher-methodologist at B. M. Liatoshynskyi Kharkiv Musical College, Fellow of the Association of Guitarists National All-Ukrainian Musical Association
_______________________________________
СЛЮСАРЕНКО Тетяна Олександрівна (Україна, Харків)
народна артистка України, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культурології Національної юридичної академії України імені Я. Мудрого, солістка тріо бандуристок «Купава» 

SLIUSARENKO Tetiana Oleksandrivna (Ukraine, Kharkiv)
Ukrainian Honored Artist, Ph.D. in Art History, Associate Professor of the Department of Cultural Studies of Yaroslav Mudryi National Law Academy of Ukraine, the soloist of a bandura players trio “Kupava”
_______________________________________
СТОІМЕНОВ Мілош (Сербія, Буяновац)
концертний виконавець, лауреат і володар Гран-прі національних і міжнародних конкурсів, учасник багатьох баяно-акордеонних фестивалів і форумів. Гастролював у Сербії, Хорватії, Боснії та Герцегорвині, Іспанії, Португалії, Німеччині, Франції та Україні

STOIMENOV Milos (Serbia, Bujanovac)
A live performer, a laureate of national and international contests. He toured in Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegorvina, Spain, Portugal, Germany, France and Ukraine
_______________________________________
КІКАС Вікторія Петрівна (Україна, Дніпро)
керівник та диригент оркестру народних інструментів Дніпропетровської академії музики імені М. Глінки, лауреат міжнародних конкурсів, член Національної всеукраїнської музичної спілки

KIKAS Viktoria Petrivna (Ukraine, Dnipro)
The Director and the Conductor of the Orchestra of Folk Instruments in M. Hlinka Dnipropetrovsk Academy of Music, a laureate of international contests, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
_______________________________________
СНЄДКОВ Ігор Іванович (Україна, Харків)

заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського

SNIEDKOV Ihor Ivanovych (Ukraine Kharkiv)
Ukrainian Honored Artist, Professor, the Head of the Department of Folk Instruments of Ukraine at I. P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts
_______________________________________
ЧУРИЛОВ Іван Васильович (Україна, Київ)
заслужений артист України, соліст Національної філармонії України, соліст ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України

CHURYLOV Ivan Vasyliovych (Ukraine, Kyiv)
Ukrainian Honored Artist, a soloist of the Ukrainian National Philharmoniс, the soloist of the Chorus of the Armed Forces of Ukraine
_______________________________________
МАРТЕМ’ЯНОВА Амалія Володимирівна (Україна, Харків)
доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, лауреат міжнародних конкурсів, член президії Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки

MARTEMYANOVA Amalia Volodymyrivna (Ukraine, Kharkiv)
Associate Professor of the Department of Musical-Instrumental Training of Teachers at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, a laureate of international contests, a presidium member of the Association of Guitar Players of the National All-Ukrainian Musical Association
_______________________________________
ТУЩЕНКО Михайло Михайлович (Україна, Київ)
викладач Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра, лауреат міжнародних конкурсів, художній керівник Київського гітарного оркестру «Пектораль»

TUSHCHENKO Mykhailo Mykhailovych (Ukraine, Kyiv)
A teacher of the R. Glier Kyiv Institute of Music, laureate of international contests, artistic director of the Kyiv Guitar Orchestra «Pectoral»
_______________________________________
ХАРЧЕНКО Олександр Миколайович (Україна, Харків)
викладач-методист Харківського музичного училища імені Б.М. Лятошинського, лауреат міжнародних конкурсів

Kharchenko Oleksandr Mykolaiovych (Ukraine, Kharkiv)
A teacher-methodologist of the B. M. Liatoshynskyi Kharkiv Musical College, a laureate of international contests
_______________________________________
ТРЯНОВ Максим Анатолійович (Україна, Харків)
викладач Харківської державної академії культури, викладач Харківської дитячої музичної школи №8 імені П.Д. Гайдамаки, лауреат міжнародних конкурсів, співзасновник та учасник Харківського Гітарного Квартету

TRIANOV Maksym Anatoliiovych (Ukraine, Kharkiv)
A teacher of the Kharkiv State Academy of Culture (KhSAC), teacher from the class of guitar of Kharkiv children’s music school №8 named after. Pda Haydamaky, laureate of international contests, co-founder and participant of the Kharkiv Guitar Quartet
_______________________________________
ДЯЧЕНКО Юрій Станіславович  (Україна, Харків)
кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені  І.П. Котляревського

DYACHENKO Yuri Stanislavovich (Ukraine, Kharkiv)
Ph.D. in Art History, Assistant Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts