Журі VIII Міжнародного конкурсу “Арт-Домінанта-Онлайн-2020”

Друзі! Представляємо журі VIII Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах “Арт-Домінанта-Онлайн-2020”:

ЗУБИЦЬКИЙ Володимир Данилович (Італія, Ланчано)
почесний голова журі
заслужений діяч мистецтв України, баяніст-виконавець, диригент, педагог, композитор, організатор Міжнародного конкурсу акордеоністів і баяністів імені Володимира Бесфамільнова та Міжнародного музично-інструментального конкурсу «Prize of Lanciano» (Італія)

ZUBYTSKYI Volodymyr Danylovych (Italy, Lanciano)
Ukrainian Honored Artist, accordion performer, conductor, teacher, composer, the Director of the Volodymyr Besfamilnov International Аccordionist Сompetition and International Competition «Prize of Lanciano» (Italy)
________________________________________

ДОЦЕНКО Володимир Ігорович (Україна, Харків)
заслужений артист України, професор кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені  І. П. Котляревського, член президії Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки

DOTSENKO Volodymyr Ihorovych (Ukraine, Kharkiv)
Ukrainian Honored Artist, Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I. P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, a presidium member of the Association of Guitar Players of the National All-Ukrainian Musical Association
________________________________________

BRUZAITE Aiste (Литва, Вільнюс)
доцент, завідувач кафедри народних інструментів Литовської академії музики та театру

BRUZAITE Aiste (Lithuania, Vilnius)
Associate Professor, the Head of the Department of Folk Instruments of the Lithuanian Academy of Music and Theatre

________________________________________

БІЛОУСОВА Світлана Вікторівна (Україна, Київ)
доцент кафедри народних iнструментiв Нацiональної музичної академiї України iм. П. I. Чайковського, солiстка камерного оркестру «Лiк домер», член Нацiональної всеукраїнської музичної спiлки

BILOUSOVA Svitlana Viktorivna (Ukraine, Kyiv)
Associate Professor of the Department of Folk Instruments of the Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, soloist of the chamber orchestra «Lik Domer», Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
________________________________________

МАНДЗЮК Любов Сергіївна (Україна, Харків)
кандидат мистецтвознавства,  доцент кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені  І. П. Котляревського, голова Харківського обласного відділення Національної спілки кобзарів України, член Національної всеукраїнської музичної спілки

MANDZIUK Liubov Serhiivna (Ukraine, Kharkiv)
Ph.D. in Art History, Associate Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I. P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, the Head of the Kharkiv Regional Department of the National Association of Kobza Players in Ukraine, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
________________________________________

МУРЗА Олександр Анатолійович (Україна, Одеса)
заслужений артист України, професор кафедри народних інструментів, декан оркестрового факультету Одеської національної музичної академії музики імені А. В. Нежданової

MURZA Oleksandr Anatoliiovych (Ukraine, Odesa)
Ukrainian Honored Artist, Professor of the Department of Folk Instruments, Dean of the orchestral faculty in A. V. Nezhdanova Odessa National Musical Academy
________________________________________

ДАНИЛЮК Яна Владиславівна (Україна, Харків)
старший викладач кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені  І. П. Котляревського, член Національної всеукраїнської музичної спілки

DANYLIUK Yana Vladyslavivna (Ukraine, Kharkiv)
Associate Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I. P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
________________________________________

ЛУЦЕ Валерій Павлович (Молдова, Кишинів)
директор Республіканського музичного ліцею імені Чипріана Порумбеску, директор Міжнародного конкурсу молодих виконавців імені Євгенія Кока, член Всесвітньої асоціації цимбалістів

LUTSE Valerii Pavlovych (Moldova, Kishinev)
the Director of the Chyprian Porumbesku Republican Musical Lyceum, the Director of the International Contest of Young Performers named after Yevhenii Kok, Fellow of the World Cembalists Association
________________________________________

КІКАС Вікторія Петрівна (Україна, Дніпро)
керівник та диригент оркестру народних інструментів Дніпропетровської академії музики імені М. Глінки, член Національної всеукраїнської музичної спілки

KIKAS Viktoriia Petrivna (Ukraine, Dnipro)
The Director and the Conductor of the Orchestra of Folk Instruments of M. Hlinka Dnipropetrovsk Academy of Music, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
________________________________________

СТАШЕВСЬКИЙ Андрій Якович (Україна, Харків)
заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства,  професор, завідувач кафедри народних інструментів Харківської державної академії культури

STASHEVSKYI Andrii Yakovych (Ukraine, Kharkiv)
Ukrainian Honored Artist, Dr. hab. in Art History, Professor,
the Head of the Department of Folk Instruments of the Kharkiv State Academy of Culture

________________________________________

ТИЩИК Олег Борисович (Україна, Полтава)
директор і головний диригент Полтавської обласної філармонії

TYSHCHYK Oleh Borysovych (Ukraine, Poltava)
The Director and the Main Conductor of the Poltava Regional Philharmonic society

________________________________________

СЛЮСАРЕНКО Тетяна Олександрівна (Україна, Харків)
народна артистка України, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культурології Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, солістка тріо бандуристок «Купава»

SLIUSARENKO Tetiana Oleksandrivna (Ukraine, Kharkiv)
Ukrainian Honored Artist, Ph.D. in Art History, Associate Professor of the Department of Cultural Studies of Yaroslav Mudryi National Law Academy of Ukraine, the soloist of a bandura players trio “Kupava”
________________________________________

ПЕТРОВА Анастасія Олексіївна (Білорусь, Мозир) – викладач Мозирського державного музичного коледжу,  керівник ансамблю народних інструментів «Гасцінец», солістка народного колективу оркестру білоруських народних інструментів ЗО «Мозирський державний музичний коледж»

PIATROVA Anastasiya Aliakseevna (Belarus, Mozyr) – a teacher Mozyr of the State Music College, the artistic Director of the Folk Instruments Ensemble «Gastsinets», the soloist of the Orchestra of Belarusian Folk Instruments of Mozyr State Music College

________________________________________

КОСТЕНКО Олена Опанасівна (Україна, Харків)
заслужений діяч мистецтв України, викладач-методист Харківського музичного училища імені Б. М. Лятошинського, доцент кафедри народних інструментів Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського

KOSTENKO Olena Opanasivna (Ukraine, Kharkiv)
Ukrainian Honored Artist, a teacher-methodologist in B. M. Liatoshynskyi Kharkiv Musical College, Associate Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts
________________________________________

ТУЩЕНКО Михайло Михайлович (Україна, Київ)
старший викладач Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, художній керівник Київського гітарного оркестру «Пектораль»

TUSHCHENKO Mykhailo Mykhailovych (Ukraine, Kyiv)
Associate Professor of the Institute of Arts in Borys Grinchenko Kyiv University, artistic director of the Kyiv guitar orchestra «Pectoral»

________________________________________

СТРІЛЕЦЬ Андрій Миколайович (Україна, Харків)
старший викладач кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, композитор, головний диригент «Великого академічного Слобожанського ансамблю пісні і танцю», член Національної всеукраїнської музичної спілки

STRILETS’ Andrii Mykolaiovych
Assistant Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, composer, the chief conductor of the «Great Academic Slobozhansky Ensemble of Song and Dance», Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
________________________________________

ОВЧАРОВА Світлана Валентинівна (Україна, Дніпро)
заслужений працівник культури України, професор кафедри народних інструментів Дніпропетровської академії музики імені М. Глінки, член Національної спілки кобзарів України, член Національної всеукраїнської музичної спілки

OVCHAROVA Svitlana Valentynivna (Ukraine, Dnipro)
Honored Cultural Worker, professor of the Department of Folk Instruments in M. Hlinka Dnipropetrovsk Academy of Music, Fellow of the National Association of Kobza Players in Ukraine, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
________________________________________

ТРЯНОВ Максим Анатолійович  (Україна, Харків)
викладач кафедри народних інструментів Харківської державної академії культури,  співзасновник та незмінний учасник Харківського Гітарного Квартету

TRIANOV Maksym Anatoliiovych (Ukraine, Kharkiv)
A teacher of the Department of Folk Instruments in Kharkiv State Academy of Culture (KhSAC), co-founder and permanent participant of the Kharkiv Guitar Quartet
________________________________________

ВОЙЧУК Андрій Михайлович (Україна, Київ)
заслужений артист України, соліст-ансамбліст Національного Академічного оркестру народних інструментів України (НАОНІ), мультиінструменталіст (цимбали, сопілка, флейта пана, окарина, волинка, дримба).

VOICHUK Andrii Mychailovych (Ukraine, Kyiv)
Ukrainian Honored Artist, soloist-ensemble player of theNational Academic Orchestra of Folk Instruments of Ukraine (NAOFI), multi-instrumentalist (dulcimer, sopilka, pan flute, snot, ocarina, bagpipes, drymba)