Jury Art-Dominanta 2021

Журі IX Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах “Арт-Домінанта” (04.04. – 18.04.2021)
25 членів журі: Україна (Харків, Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Полтава, Тернопіль), Австралія, Білорусь, Естонія, Канада, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Словаччина, Угорщина, Швеція.

Jury IX International Folk Instruments Performers Competition «Art-Dominanta»
(04.04. – 18.04.2021)
25 members of the jury: Ukraine (Kharkiv, Dnipro, Kyiv, Lviv, Odessa, Poltava, Ternopil), Australia, Belarus, Canada, Estonia, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Slovakia, Hungary, Sweden.

ВОЛОДИМИР ЗУБИЦЬКИЙ | Італія, Ланчано
заслужений діяч мистецтв України, виконавець, педагог, композитор, організатор Міжнародного конкурсу акордеоністів і баяністів імені В. Бесфамільнова та Міжнародного музично-інструментального конкурсу «Prize of Lanciano» (Італія).

VOLODYMYR ZUBITSKY | Italy, Lanciano 
Ukrainian Honored Artist, accordion performer, teacher, composer, the Director of the Volodymyr Besfamilnov International Аccordionist Сompetition and International Musical-Instrumental Competition «Prize of Lanciano» (Italy).
______________________________________________

ЄЛЕНА МІЛОЄВІЧ | Канада, Вікторія, Британська Колумбія
Майстер акордеонного виконавства та освіти, концертна виконавиця, викладач Університету Вікторія,  Camosun College та Tempo Trend Music, художній керівник  Міжнародного фестивалю акордеоністів “World Accordion and Tango Festival” (Канада, Вікторія, Британська Колумбія).

 JELENA MILOJEVIC | Canada, Victoria, British Columbia
Master of Accordion Performance and Education, сoncert accordionist, Lecturer University Of Victoria, Accordion teacher at Camosun College and Tempo Trend Music, Artistic Director of the World Accordion and Tango Festival (Victoria, BC, Canada).
______________________________________________

ВОЛОДИМИР ДОЦЕНКО | Україна, Харків
заслужений артист України, професор кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, член президії Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки.

VOLODYMYR DOTSENKO | Kharkiv, Ukraine
Ukrainian Honored Artist, Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I. P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, a presidium member of the Association of Guitar Players of the National All-Ukrainian Musical Association.

______________________________________________

ВІКТОР МІШАЛОВ | Австралія – Канада
канадський та австралійський бандурист-виконавець, дослідник кобзарства, композитор, диригент, кандидат мистецтвознавства, заслужений артист України. Основоположник Канадської Капели Бандуристів (Канада, Торонто), науковий співробітник університету Монаш (Мельбурн, Австралія).

VICTOR MISHALOW | Australia – Canada
Australian and Canadian bandura-player, educator, composer, conductor, and musicologist, Ph.D. in Art History, Ukrainian Honored Artist. Founder of the Canadian Banduryst Capella (Canada, Toronto), Adjunct Researcher at Monash University (Melbourne, Australia).
______________________________________________

МИХАЙЛО ЗАХАРІЯ | Словаччина, Кошиці
цимбаліст-виконавець, викладач Музичної консерваторії імені Йозефа Адамовіча

MYKHAYLO ZAKHARIYA | Košice, Slovakia
Cimbalom artist, Teacher at Music Conservatory of Jozef Adamovič 

______________________________________________

СВІТЛАНА БІЛОУСОВА | Україна, Київ
доцент кафедри народних iнструментiв Нацiональної музичної академiї України iмені П. I. Чайковського, солiстка камерного оркестру «Лiк домер», член Нацiональної всеукраїнської музичної спiлки.

SVITLANA BILOUSOVA | Ukraine, Kyiv
Associate Professor of the Department of Folk Instruments of the Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine,  soloist of the chamber orchestra “Lik Domer”, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association.
______________________________________________

АІСТЕ БРУЖАЙТЕ | Литва, Вільнюс
доцент, завідувач кафедри народних інструментів Литовської академії музики та театру.

AISTĖ BRUŽAITĖ | Lithuania, Vilnius
Associate Professor, the Head of the Department of Folk Instruments of the Lithuanian Academy of Music and Theatre.
______________________________________________

ЯРОСЛАВ ОЛЕКСІВ | Україна, Львів
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедр народних інструментів та оркестрового диригування, декан факультету музикознавства, композиції, вокалу та диригування, керівник і диригент оркестру українських народних інструментів Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка.

YAROSLAV OLEKSIV | UKRAINE, LVIV
Ph.D. in Art History, Associate Professor of the Department of Folk Instruments and Orchestral Conducting, Dean Faculty of Musicology, Composition, Vocal and Conducting, Artistic Director and Conductor of the Ukrainian Folk Instruments Orchestra at Mykola Lysenko Lviv National Music Academy, Composer.
______________________________________________

ФЕРЕНЦ БЕРНАТ | Угорщина, Будапешт
угорський гітарист, композитор, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри струнно-щипкових інструментів Інституту мистецтв імені Бені Егрешші, професор «Vienna Konservatorium Budapest» (філія Віденської консерваторії у м. Будапешт).

FERENC BERNATH | Hungary, Budapest
classical guitarist, teacher and composer, Ph.D. in Art History, Head of the Department of String and Plucked Instruments Beni Reformatus Művészeti Szakgimnázium, Professor at the Vienna Konservatorium Budapest (branch of the Vienna Conservatory in Budapest).
______________________________________________

СВІТЛАНА ОВЧАРОВА | Україна, Дніпро
заслужений працівник культури України, професор кафедри народних інструментів Дніпропетровської академії музики імені М. Глінки, член Національної спілки кобзарів України, член Національної всеукраїнської музичної спілки.

SVITLANA OVCHAROVA | Ukraine, Dnipro
Honored Cultural Worker, professor of the Department of Folk Instruments in M. Hlinka Dnipropetrovsk Academy of Music, Fellow of the National Association of Kobza Players in Ukraine, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association.
______________________________________________

ІРИНА СЕРОТЮК | Швеція, Стокгольм
викладач спеціалізованої Музичної академії Lilla Akademien у Стокгольмі, концертна виконавиця, переможниця більше 20 міжнародних конкурсів і фестивалів, засновниця та учасниця дуету «Magnus & Irina» (кларнет та баян).

IRINA SEROTYUK | Sweden, Stockholm
Accordion teacher at the Lilla Akademien in Stockholm. Irina founded «Magnus & Irina» duo (clarinet and accordion duo), сoncert accordeonist, winner of more than twenty international competitions, founder and member of the duo «Magnus & Irina» duo (clarinet and accordion duo).
______________________________________________

ОЛЕКСАНДР МУРЗА | Україна, Одеса
заслужений артист України, доцент кафедри народних інструментів, декан оркестрово-диригентського факультету Одеської національної музичної академії музики імені А. В. Нежданової.

OLEKSANDR MURZA | Ukraine, Odesa
Ukrainian Honored Artist, Associate Professor of the Department of Folk Instruments, Dean of the orchestral faculty at A. V. Nezhdanova Odessa National Musical Academy
______________________________________________

ВАЛЕРІЙ ЛУЦЕ | Молдова, Кишинів
директор Республіканського музичного ліцею імені Ч. Порумбеску, директор Міжнародного конкурсу молодих виконавців імені Є. Кока, член Всесвітньої асоціації цимбалістів.

VALERII LUTSE | Moldova, Kishinev
The Director of the Chyprian Porumbesku Republican Musical Lyceum, the Director of the International Contest of Young Performers named after Yevhenii Kok, Fellow of the World Cembalists Association.
______________________________________________

ЯНА ДАНИЛЮК | Україна, Харків
старший викладач кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені  І. П. Котляревського, член Національної всеукраїнської музичної спілки.

YANA DANYLIUK | Ukraine, Kharkiv
Associate Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine at I. P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association.
______________________________________________

КШИШТОФ НЄБОРАК | Польща, Вроцлав
виконавець-гітарист, у доробку якого  більше 10 CD дисків для гітари-соло, викладач спеціалізованої музичної школи І ступеня Юліуша Луцюка, популяризатор гітарної музики, організатор та промоутер мистецьких гітарних проєктів, редактор польського часопису для класичних гітаристів «Sześć Strun Świata» (Шість Струн Світу)

                                          KRZYSZTOF NIEBORAK | Poland,  Wroclaw
Performer-guitarist, who has more than 10 CDs for solo guitar, teacher 1st degree Music School Juliusz Łuciuk in Mikluszowice, popularizer of guitar music, organizer and promoter of artistic guitar projects. Editor of a Polish magazine for classical guitarists «Sześć Strun Świata» (Six Strings of the World)
______________________________________________

АНДРІЙ СТРІЛЕЦЬ| Україна, Харків
старший викладач кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, композитор, головний диригент «Великого академічного Слобожанського ансамблю пісні і танцю», член Національної всеукраїнської музичної спілки

ANDRII STRILETS’ | Ukraine, Kharkiv
Assistant Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, composer, the chief conductor of the “Great Academic Slobozhansky Ensemble of Song and Dance”, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association

______________________________________________

ІГОР ШОШИН | Білорусь, Гомель
викладач Білоруського державного університету культури та мистецтв (Мінськ), артист Гомельської обласної філармонії, композитор, художній керівник міжнародних фестивалів і конкурсів: «Ренесанс гітари», «Сім нот – шість струн», «Шлягер на гітарі», «Новий акорд», «Велика гітара», музичний редактор журналу «Беларуская гiтара».

                                         IGOR SHOSHIN | Belarus, Gomel, Minsk
lecturer at Belarusian State University of Culture and Arts (Minsk), artist of the Gomel Regional Philharmonic, Composer, Artistic Director of International Festivals and Competitions: «Guitar Renaissance», «Seven Notes – Six Strings», «Guitar Hit», «New Chord», «Big Guitar».
______________________________________________

ДМИТРО ГУБ’ЯК | Україна, Тернопіль
заслужений артист України, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, викладач Тернопільського мистецького фахового коледжу імені С. Крушельницької, виконавець на бандурах київського та харківського типу.

DMYTRO HUB`YAK | Ukraine, Ternopil
Ukrainian Honored Artist, Associate Professor of the Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University, lecturer Ternopil S. Krushelnytska College of Music, performer on banduras of Kyiv and Kharkiv type.
______________________________________________

АНДА ЕГЛІТЕ | Латвія, Рига
магістр музики, завідувач класу кокле і гітари Латвійської музичної академії імені Я. Вітолса. Володар Великої музичної нагороди Латвії, голова Латвійської Консультативної ради зі спеціальності гри на Кокле, неодноразовий диригент об’єднаного оркестру коклярів Латвії.

ANDA EGLĪTE | Latvia, Riga 
Masters degree in music, lector and Head of the Kokle and Guitar sub-department at Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music, recipient of the Latvian Grand Music Award, chairman of kokle performance consultative board at the Latvian National Centre for Culture, has repeatedly conducted the amalgamated orchestra of kokle players.
______________________________________________

НІНА МОРОЗЕВИЧ | Україна, Одеса
заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової, голова Одеського обласного відділення Національної спілки кобзарів України, артистка тріо бандуристок «Мальви» Одеської обласної філармонії.
NINA MOROZEVYCH | Ukraine, Odesa
Ukrainian Honored Artist, Ph.D. in Art History, Professor of the Department of Folk Instruments at A. V. Nezhdanova Odessa National Musical Academy, the Head of the Odesa Regional Department of the National Association of Kobza Players in Ukraine, artist of the trio of bandura players «Mal`vy» of the Odessa Philharmonic Theater.
______________________________________________

ЕЛЛА МЕЙДРЕ | Естонія, Таллінн
викладач, диригент, концертна виконавиця-каннелістка, керівник трьох ансамблів каннелістів у Viimsi Music School. Учасник двох ансамблів каннелістів Pillipiigad and Gambare

ELLA MAIDRE| Estonia, Tallinn
teacher, conductor, concert performer  leader of three kannel ensembles in Viimsi Music School. Member of two kannel ensembles Pillipiigad and Gambare. 
______________________________________________

СВІТЛАНА ТИЩИК  | Україна, Полтава
викладач вищої категорії відділу народних інструментів Полтавського фахового коледжу мистецтв імені М. В. Лисенка, артистка Полтавської обласної філармонії.

TYSHCHYK SVITLANA | Ukraine, Poltava
a master-level teacher of the Departament of Folk Instruments of M. V. Lysenko Poltava Musical College, an artist Poltava Regional Philarmonic.

______________________________________________

ТЕТЯНА СУЩЕНЯ | Білорусь, Мінськ
викладач Мінського державного музичного коледжу імені М. Глінки, член Білоруської спілки музичних діячів

TETIANA SUSHCHENIA | Belarus, Minsk
A teacher of the Minsk State Musical College named after M. Glinka, Fellow of the Belorussian Association of Musicians.
______________________________________________

ВІКТОРІЯ КІКАС | Україна, Дніпро
керівник та диригент оркестру народних інструментів Дніпропетровської академії музики імені М. Глінки, член Національної всеукраїнської музичної спілки.

VIKTORIIA KIKAS | Ukraine, Dnipro
The Director and the Conductor of the Orchestra of Folk Instruments in M. Hlinka Dnipropetrovsk Academy of Music, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association.
______________________________________________

МИКОЛА ДАНИЛЮК | Україна, Харків
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, член Національної всеукраїнської музичної спілки, директор Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта».

                                            MYKOLA DANYLIUK
| Ukraine, Kkarkiv
Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Musical-Instrumental Training of Teachers at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association, Director of the International Folk Instruments Competition «Art-Dominanta».