Jury Art-Dominanta 2024

Журі XІ Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» (03.06. — 09.06.2024)
На квітень 2024 р. — 29 членів журі: Україна (Харків, Дніпро, Київ, Львів, Луцьк, Одеса, Полтава, Тернопіль, Дрогобич), Австралія, Естонія, Канада, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Словаччина, Швеція.
В залежності від заявок кількісний склад журі може бути збільшений.

Jury XІ International Folk Instruments Performers Competition «Art-Dominanta»
(03.06. — 09.06.2024)

As of April 2024, there are 29 jury members: Ukraine (Kharkiv, Dnipro, Kyiv, Lviv, Lutsk, Odessa, Poltava, Ternopil, Drohobych), Australia, Canada, Estonia, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Slovakia, Sweden.
Depending on the applications, the number of jury members may be increased.

ВОЛОДИМИР ЗУБИЦЬКИЙ | Італія, Ланчано
почесний голова журі, заслужений діяч мистецтв України, виконавець, педагог, композитор, організатор Міжнародного конкурсу акордеоністів і баяністів імені В. Бесфамільнова та Міжнародного музично-інструментального конкурсу «Prize of Lanciano» (Італія).

VOLODYMYR ZUBITSKY | Italy, Lanciano 
Ukrainian Honored Artist, accordion performer, teacher, composer, the Director of the Volodymyr Besfamilnov International Аccordionist Сompetition and International Musical-Instrumental Competition «Prize of Lanciano» (Italy).
______________________________________________

МИКОЛА ДАНИЛЮК | Україна, Харків
доктор філософії з педагогіки, доцент кафедри музичного мистецтва Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, член Національної всеукраїнської музичної спілки, директор Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта».

MYKOLA DANYLIUK | Ukraine, Kharkiv
Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Musical Art at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association, Director of the International Folk Instruments Competition
«Art-Dominanta».
______________________________________________

ЯНА ДАНИЛЮК | Україна, Харків
старша викладачка кафедри народних інструментів Харківської державної академії культури, художня керівниця Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта», членкиня Національної всеукраїнської музичної спілки.

YANA DANYLIUK | Ukraine, Kharkiv
Associate Professor of the Department of Folk Instruments of the Kharkiv State Academy of Culture (KhSAC), the Artistic Director of the International Folk Instruments Competition «Art-Dominanta», Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association.
______________________________________________

АІСТЕ БРУЖАЙТЕ | Литва, Вільнюс
доцентка, завідувачка кафедри народних інструментів Литовської академії музики та театру, викладачка кафедри народних інструментів Вільнюської 10-річної музичної школи імені Баліса Дваріонаса.

AISTĖ BRUŽAITĖ | Lithuania, Vilnius
Associate Professor, the Head of the Department of Folk Instruments of the Lithuanian Academy of Music and Theatre, Vilnius Balys Dvarionas 10 Years Music School, Teacher Expert, Head of teh Folk Instruments Group.
______________________________________________

СВІТЛАНА ОВЧАРОВА | Україна, Дніпро
заслужена працівниця культури України, професорка кафедри народних інструментів Дніпровської академії музики, членкиня Національної спілки кобзарів України, членкиня Національної всеукраїнської музичної спілки.

SVITLANA OVCHAROVA | Ukraine, Dnipro
Honored Cultural Worker, professor of the Department of Folk Instruments in Dnipro Academy of Music, Fellow of the National Association of Kobza Players in Ukraine, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association.
______________________________________________

ЯРОСЛАВ ОЛЕКСІВ | Україна, Львів
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедр народних інструментів та оркестрового диригування, декан факультету музикознавства, композиції, вокалу та диригування, керівник і диригент оркестру українських народних інструментів Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка.

YAROSLAV OLEKSIV | Ukraine, Lviv
Ph.D. in Art History, Associate Professor of the Department of Folk Instruments and Orchestral Conducting, Dean Faculty of Musicology, Composition, Vocal and Conducting, Artistic Director and Conductor of the Ukrainian Folk Instruments Orchestra at Mykola Lysenko Lviv National Music Academy, Composer.

______________________________________________

ВОЛОДИМИР ДОЦЕНКО | Україна, Харків
заслужений артист України, професор кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, член президії Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки.

VOLODYMYR DOTSENKO | Ukraine, Kharkiv
Ukrainian Honored Artist, Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I. P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, a presidium member of the Association of Guitar Players of the National All-Ukrainian Musical Association.
______________________________________________

ВАЛЕРІЙ ЛУЦЕ | Молдова, Кишинів
директор Республіканського музичного ліцею імені Ч. Порумбеску, директор Міжнародного конкурсу молодих виконавців імені Є. Кока, член Всесвітньої асоціації цимбалістів.

VALERII LUTSE | Moldova, Kishinev
The Director of the Chyprian Porumbesku Republican Musical Lyceum, the Director of the International Contest of Young Performers named after Yevhenii Kok, Fellow of the World Cembalists Association.
______________________________________________

СВІТЛАНА БІЛОУСОВА | Україна, Київ
кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри народних iнструментiв Нацiональної музичної академiї України, солiстка камерного оркестру «Лiк домер», член Нацiональної всеукраїнської музичної спiлки.

SVITLANA BILOUSOVA | Ukraine, Kyiv
Associate Professor of the Department of Folk Instruments of the National Music Academy of Ukraine,  soloist of the chamber orchestra «Lik Domer», Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association.
______________________________________________

АНДРІЙ СТАШЕВСЬКИЙ | Україна, Харків
заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства,  професор, завідувач кафедри народних інструментів Харківської державної академії культури.

ANDRII STASHEVSKYI |Ukraine, Kharkiv
Ukrainian Honored Artist, Dr. hab. in Art History, Professor,
the Head of the Department of Folk Instruments of the Kharkiv State Academy of Culture (KhSAC), Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association.
______________________________________________

ІРИНА СЕРОТЮК | Швеція, Стокгольм
викладачка спеціалізованої Музичної академії Lilla Akademien у Стокгольмі, концертна виконавиця, переможниця більше 20 міжнародних конкурсів і фестивалів, засновниця та учасниця дуету «Magnus & Irina» (кларнет та баян).

IRINA SEROTYUK | Sweden, Stockholm
Accordion teacher at the Lilla Akademien in Stockholm. Irina founded «Magnus & Irina» duo (clarinet and accordion duo), сoncert accordeonist, winner of more than twenty international competitions, founder and member of the duo «Magnus & Irina» duo (clarinet and accordion duo).

______________________________________________

ОЛЕКСАНДР МУРЗА | Україна, Одеса
заслужений артист України, доцент кафедри народних інструментів, декан оркестрово-диригентського факультету Одеської національної музичної академії музики імені А. В. Нежданової.

OLEKSANDR MURZA | Ukraine, Odesa
Ukrainian Honored Artist, Associate Professor of the Department of Folk Instruments, Dean of the orchestral faculty at A. V. Nezhdanova Odessa National Musical Academy.

______________________________________________

КРІСТІ МЮХЛІНГ | Естонія, Таллінн

викладачка Естонської академії музики та театру та Талліннського музично-балетного коледжу (з 1997 р. – колишня Талліннська музична школа імені Георга Отса).

Засновниця спеціальності каннель в Естонській академії музики та театру (2002), концертна виконавиця-каннелістка, яка замовила та представила численні композиції для каннеля як соліст, так і ансамбліст.

KRISTI MÜHLING | Estonia, Tallinn 
Kristi Muhling is a teacher at the Estonian Academy of Music and Theater and the Tallinn College of Music and Ballet (since 1997 – the former Georg Ots Tallinn Music School). She is the founder of the chromatic kannel specialty at the Estonian Academy of Music and Theater and has worked there since the specialty was created in 2002. Kristi Muhling is a concert performer who commissioned and presented numerous compositions for the channel as a soloist and ensemble player.
______________________________________________

ЮРІЙ ФОКШЕЙ | Україна, Луцьк
Викладач-методист Волинського коледжу культури і мистецтв імені І. Стравінського, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, Відмінник освіти України.

YURII FOKSHEI | Ukraine, Lutsk
Teacher-methodologist at the Volyn College of Culture and Arts named after I. Stravinsky, winner of national and international competitions, Honorable Mention in Education of Ukraine.
______________________________________________

ЛЮБОВ МАНДЗЮК | Україна, Харків
кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені  І. П. Котляревського, голова Харківського обласного відділення Національної спілки кобзарів України, членкиня Національної всеукраїнської музичної спілки 

LIUBOV MANDZIUK | Ukraine, Kharkiv
Ph.D. in Art History, Associate Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I. P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, the Head of the Kharkiv Regional Department of the National Association of Kobza Players in Ukraine, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
_____________________________________________

МИХАЙЛО ЗАХАРІЯ | Словаччина, Кошиці
цимбаліст-виконавець, викладач Музичної консерваторії імені Йозефа Адамовіча

MYKHAYLO ZAKHARIYA |Slovakia, Košice
Cimbalom artist, Teacher at Music Conservatory of Jozef Adamovič.

______________________________________________

 

ОЛЕСЬ ЖУРАВЧАК | Україна, Київ
музикант, культуролог, арт-менеджер, продюсер, викладач класу етно-духових інструментів КНУКіМ, директор-розпорядник Національного академічного оркестру народних інструментів України.

 

OLES ZHURAVCHAK | Ukraine, Kyiv
Musician, culturologist, art-manager, producer, teacher of class of ethno-spiritual instruments of KNUKIM, director-manager of the National Academic Orchestra of Folk instruments of Ukraine.
______________________________________________

ЄВГЕН ЖИЛА| Україна, Дніпро

старший викладач кафедри народних інструментів Дніпровської академії музики, лауреат міжнародних конкурсів, лауреат мистецької премії імені А. Штогаренка, керівник «Acco Performance Orchestra», виконавець-акордеоніст, диригент.

YEVHEN ZHYLA | Ukraine, Dnipro
Senior Lecturer at the Dnipro Academy of Music, winner of international competitions, winner of the A. Shtogarenko Art Prize, Director of the «Acco Performance Orchestra», performer-accordionist, conductor.
______________________________________________

КШИШТОФ НЄБОРАК | Польща, Вроцлав
виконавець-гітарист, у доробку якого  більше 10 CD дисків для гітари-соло, викладач спеціалізованої музичної школи І ступеня Юліуша Луцюка, популяризатор гітарної музики, організатор та промоутер мистецьких гітарних проєктів, редактор польського часопису для класичних гітаристів «Sześć Strun Świata» (Шість Струн Світу).                                         
KRZYSZTOF NIEBORAK | Poland,  Wroclaw

Performer-guitarist, who has more than 10 CDs for solo guitar, teacher 1st degree Music School Juliusz Łuciuk in Mikluszowice, popularizer of guitar music, organizer and promoter of artistic guitar projects. Editor of a Polish magazine for classical guitarists «Sześć Strun Świata» (Six Strings of the World).
______________________________________________

ДМИТРО ГУБ’ЯК | Україна, Тернопіль
заслужений артист України, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, викладач Тернопільського мистецького фахового коледжу імені С. Крушельницької, виконавець на бандурах київського та харківського типу.

DMYTRO HUB`YAK | Ukraine, Ternopil
Ukrainian Honored Artist, Associate Professor of the Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University, lecturer Ternopil S. Krushelnytska College of Music, performer on banduras of Kyiv and Kharkiv type.

______________________________________________

АНДРІЙ ВОЙЧУК | Україна, Київ
заслужений артист України, соліст-ансамбліст Національного Академічного оркестру народних інструментів України (НАОНІ), мультиінструменталіст (цимбали, сопілка, флейта пана, окарина, волинка, дримба).

ANDRII VOICHUK | Ukraine, Kyiv
Ukrainian Honored Artist, soloist-ensemble player of theNational Academic Orchestra of Folk Instruments of Ukraine (NAOFI), multi-instrumentalist (dulcimer, sopilka, pan flute, snot, ocarina, bagpipes, drymba)
______________________________________________

АНДА ЕГЛІТЕ | Латвія, Рига
магістерка музики, завідувачка класу кокле і гітари Латвійської музичної академії імені Я. Вітолса. Володарка Великої музичної нагороди Латвії, голова Латвійської Консультативної ради зі спеціальності гри на Кокле, неодноразова диригентка об’єднаного оркестру коклярів Латвії.

ANDA EGLĪTE | Latvia, Riga 
Masters degree in music, lector and Head of the Kokle and Guitar sub-department at Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music, recipient of the Latvian Grand Music Award, chairman of kokle performance consultative board at the Latvian National Centre for Culture, has repeatedly conducted the amalgamated orchestra of kokle players.

______________________________________________

МАКСИМ ТРЯНОВ | Україна, Харків
викладач кафедри народних інструментів Харківської державної академії культури,  співзасновник та незмінний учасник Харківського Гітарного Квартету

MAKSYM TRIANOV | Ukraine, Kharkiv
A teacher of the Department of Folk Instruments in Kharkiv State Academy of Culture (KhSAC), co-founder and permanent participant of the Kharkiv Guitar Quartet.
________________________________________

ВІКТОРІЯ КІКАС | Україна, Дніпро
керівниця та диригентка оркестру народних інструментів, викладачка кафедри народних інструментів Дніпровської академії музики, членкиня Національної всеукраїнської музичної спілки.

VIKTORIIA KIKAS | Ukraine, Dnipro
The Director and the Conductor of the Orchestra of Folk Instruments, Teacher of the Department of Folk Instruments in Dnipro Academy of Music, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association.
______________________________________________

ВІКТОР МІШАЛОВ | Канада – Австралія 
канадський та австралійський бандурист-виконавець, дослідник кобзарства, композитор, диригент, кандидат мистецтвознавства, заслужений артист України. Основоположник Канадської Капели Бандуристів (Канада, Торонто), науковий співробітник університету Монаш (Мельбурн, Австралія).

VICTOR MISHALOW | Australia – Canada
Australian and Canadian bandura-player, educator, composer, conductor, and musicologist, Ph.D. in Art History, Ukrainian Honored Artist. Founder of the Canadian Banduryst Capella (Canada, Toronto), Adjunct Researcher at Monash University (Melbourne, Australia).

______________________________________________

МИХАЙЛО ТУЩЕНКО | Україна, Київ
старший викладач Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, художній керівник Київського гітарного оркестру «Пектораль».

MYKHAILO TUSHCHENKO | Ukraine, Kyiv
Associate Professor of the Institute of Arts in Borys Grinchenko Kyiv University, artistic director of the Kyiv guitar orchestra «Pectoral».
______________________________________________

СВІТЛАНА ТИЩИК  | Україна, Полтава
викладачка вищої категорії відділу народних інструментів Полтавського фахового коледжу мистецтв імені М. В. Лисенка, артистка Полтавської обласної філармонії.

TYSHCHYK SVITLANA | Ukraine, Poltava
a master-level teacher of the Departament of Folk Instruments of M. V. Lysenko Poltava Musical College, an artist Poltava Regional Philarmonic.

______________________________________________

НЕРІЮС МАРТІНАЙТІС| Литва, Вільнюс
викладач кафедри духових і ударних інструментів Вільнюської консерваторії Юозас Таллат-Келпша, завідувач кафедри народних інструментів Вільнюської 10-річної музичної школи імені Баліса Дваріонаса, керівник оркестру народних інструментів.

       NERIJUS MARTINAITIS 
| Lithuania, Vilnius
Expert teacher of the Wind and Percussion Department of Vilnius Juozas Tallat-Kelpša Conservatory, head of the Folk Instruments Department of Vilnius Balys Dvarionas 10 Years Music School, leader of the Folk instruments orchestra.
______________________________________________

ВАСИЛЬ ГАМАР | Україна, Дрогобич

голова  циклової комісії «Народні  інструменти» Дрогобицького музичного фахового коледжу імені В. Барвінського, викладач-методист, концертний виконавець, викладач по класу сопілки та баяна, заслужений артист естрадного мистецтва України.

VASYL GAMAR I Ukraine, Drohobych
Head of Folk Instruments department in Drohobych Music college named after V. Barvinskyi, Methodist teacher, concert performer, flute and accordion teacher, Honored Pop Art Artist of Ukraine.