ОРГКОМІТЕТ-2018 | ORGANIZING COMMITTEE-2018
ПРОКОПЕНКО Іван Федорович – доктор педагогічних наук, професор, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,  академік Національної академії педагогічних наук України

PROKOPENKO Ivan Fedorovych – Dr. hab. in Pedagogy, Professor, the Rector of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Academician of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
________________________________________________________
БАБІЧ Наталія Андріївна – художній керівник конкурсу, заслужений діяч мистецтв України, голова Харківського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки

BABICH Nataliia Andriivna – Ukrainian Honored Artist, the Head of the Kharkiv Regional Department of the National All-Ukrainian Musical Association
________________________________________________________
ЯЦИНА Олег Анатолійович – начальник Управління культури  і туризму Харківської обласної державної адміністрації

YATSYNA Oleh Anatoliiovych – the Director of the Department of Culture and Tourism of the Kharkiv Regional State Administration
________________________________________________________
БАБИЦЬКА  Світлана Ігорівна – директор Департаменту культури Харківської міської ради

BABITSKA Svitlana Іgorivna – the Director of Culture of Kharkiv City Council
________________________________________________________
СОКОЛОВА Алла Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

SOKOLOVA Alla Viktorivna – Dr. hab. in Pedagogy, Professor, the Dean of the Department of Arts of H.S. Skovoroda KNPU
________________________________________________________
ДАНИЛЮК Микола Миколайович – директор конкурсу, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя ХНПУ імені Г.С. Сковороди, член Національної всеукраїнської музичної спілки

DANYLIUK Mykola Mykolaiovych – Director of the Competition, the Head of the Association of Aesthetic Education of the Kharkiv Regional Department of the National All-Ukrainian Musical Association, Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Musical-Instrumental Training of Teachers in H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
________________________________________________________
ЯНКО Юрій Володимирович – директор та головний диригент Харківської філармонії, заслужений діяч мистецтв України

YANKO Yurii Volodymyrovych – the Director and the Main Conductor of the Kharkiv Philharmonia, Ukrainian Honored Artist
________________________________________________________
САМОВАРОВА Тамара Михайлівна – директор Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів, заслужений працівник культури України, м. Харків

SAMOVAROVA Tamara Mykhailivna – the Director of the Regional Educational-Methodological Centre for Professional Advancement of the workers of Cultural and Educational Institutions, Honored Cultural Worker, Kharkiv
________________________________________________________
КАЛАШНИК Марія Павлівна – заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, член Національної всеукраїнської музичної  спілки

KALASHNYK Mariia Pavlina – Ukrainian Honored Artist, Dr. hab. in Art History, Professor, the Head of the Department of Musical-Instrumental Training of Teachers in H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
________________________________________________________
ДАНИЛЮК Яна Владиславівна – заступник директора конкурсу, старший викладач кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, лауреат міжнародних конкурсів, член Національної всеукраїнської музичної спілки

DANYLIUK Yana Vladyslavivna – Associate Director of the Competition,  Assistant Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, a laureate of international contests, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
________________________________________________________
СУХЛЕНКО Ірина Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач аспірантури, асистентури-стажування, докторантури Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, директор БФ «Харківські асамблеї», виконавчий директор міжнародного музичного фестивалю «Харківські асамблеї»
_____________________________________________
МАРТЕМЯНОВА Амалія Володимирівна – доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, лауреат міжнародних конкурсів, член президії Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної спілки

MARTEMYANOVA Amalia Volodymyrivna – Associate Professor of the Department of Musical-Instrumental Training of Teachers in H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, a laureate of international contests, a presidium member of the Association of Guitar Players of the National All-Ukrainian Musical Association
________________________________________________________
ГУБКО Ольга Миколаївна – викладач КПСМНЗ «Дитяча музична школа №12 імені К.І. Шульженко», музикознавець Харкiвської обласної фiлармонiї

HUBKO Olha Mykolaivna – a teacher of “Children’s Musical School № 12 named after K.I. Shulzhenko”, a musicologist of the Kharkiv Philharmonia
________________________________________________________
РЕВЕНКО Ірина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя ХНПУ імені Г.С. Сковороди

REVENKO Iryna Valeriivna – Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Musical-Instrumental Training of Teachers in H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University 
________________________________________________________
ЖАРІКОВ Дмитро Володимирович – соліст Харківської обласної філармонії, старший викладач кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського

ZHARIKOV Dmytro Volodymyrovych – a soloist of the Kharkiv Philharmonia, Assistant Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I.P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts