Оргкомітет | Orgcommittee

Оргкомітет
VIII Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах “Арт-Домінанта”
(22.06 – 30.06.2020
)

ПРОКОПЕНКО Іван Федорович – доктор педагогічних наук, професор, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, академік Національної академії педагогічних наук України

PROKOPENKO Ivan Fedorovych – Dr. hab. in Pedagogy, Professor, the Rector of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Academician of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
________________________________________________________

ЯЦИНА Олег Анатолійович – заступник начальника Управління культури  і туризму Харківської обласної державної адміністрації

YATSYNA Oleh Anatoliiovych – the Head of the Department of Culture and Tourism of the Kharkiv Regional State Administration
________________________________________________________
БАБИЦЬКА  Світлана Ігорівна – директор Департаменту культури Харківської міської ради

BABITSKA Svitlana Іhorivna – the Director of Culture of Kharkiv City Council
________________________________________________________
СУХЛЕНКО Ірина Юріївна – директор БФ «Харківські асамблеї», виконавчий директор міжнародного музичного фестивалю «Харківські асамблеї», кандидат мистецтвознавства, доцент Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського

SUKHLENKO Iryna Yuriyivna – Director of the Charity Fund “Kharkiv Assemblies”, the Executive Director of the International Music Festival “Kharkiv Assemblies”, Ph.D. in Art History, Associate Professor at I. P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts.
________________________________________________________
ДАНИЛЮК Микола Миколайович – директор конкурсу, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя ХНПУ імені Г. С. Сковороди, член Національної всеукраїнської музичної спілки

DANYLIUK Mykola Mykolaiovych – Director of the Competition, Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Musical-Instrumental Training of Teachers in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
________________________________________________________
ДАНИЛЮК Яна Владиславівна – заступник директора конкурсу, старший викладач кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, член Національної всеукраїнської музичної спілки

DANYLIUK Yana Vladyslavivna – Associate Director of the Competition, Assistant Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine in I. P. Kotliarevskyi Kharkiv National University of Arts, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
________________________________________________________
ЯНКО Юрій Володимирович – директор та головний диригент Харківської філармонії, заслужений діяч мистецтв України

YANKO Yurii Volodymyrovych – the Director and the Main Conductor of the Kharkiv Philharmonic, Ukrainian Honored Artist
________________________________________________________
САМОВАРОВА Тамара Михайлівна – директор Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів, заслужений працівник культури України, м. Харків

SAMOVAROVA Tamara Mykhailivna – the Director of the Regional Educational-Methodological Centre for Professional Advancement of the workers of Cultural and Educational Institutions, Honored Cultural Worker, Kharkiv
________________________________________________________
ГУБКО Ольга Миколаївна – викладач вищої категорії КПСМНЗ «Дитяча музична школа №12 імені К. І. Шульженко», музикознавець Харкiвської обласної фiлармонiї, член Національної всеуркаїнської музичної спілки

HUBKO Olha Mykolaivna – a teacher of “Children’s Musical School № 12 named after K. I. Shulzhenko”, a musicologist of the Kharkiv Philharmonic, Fellow of the National All-Ukrainian Musical Association
________________________________________________________

Ми у соціальних мережах